Вибори 2012

Вибори 2012 17-й виборчий округ

Партія Зелених України

 

Передвиборна Програма Партії Зелених України

Передвиборна Програма Партії Зелених України

ЗА ЧЕСНУ ДЕРЖАВУ І ЧИСТУ КРАЇНУ!

Вступ
Функція держави - захист прав та інтересів її громадян. Держава для людини, а не людина для держави.
Природне право громадянина на гідне життя в екологічно сприятливому середовищі не може нехтуватись.
Основа суспільної гармонії - неухильне забезпечення прав людини, прозорість і підзвітність влади суспільству, постійне узгодження екологічних та економічних чинників розвитку, глобальних та національних інтересів.
За принципом «Мислити глобально - діяти локально» Партія Зелених впроваджуватиме стратегію стійкого розвитку на засадах єдності прав самоуправління і відповідальності за екологічний та соціально-економічний стан міст і селищ. Партія Зелених за децентралізацію влади і розширення прав регіонів зі збереженням унітарного устрою країни.
Очищення влади від забруднення та відходів
Партія Зелених - проти олігархічно-кланової сваволі, за нову якість української влади та оновлення політичної еліти на засадах відповідальності, громадянського патріотизму та служіння народу.
Партія Зелених стоїть на позиціях захисту демократії, свободи слова та виступає проти авторитарних тенденцій у здійсненні влади в Україні. Партія Зелених за парламентську республіку, за відкриту політику та громадський контроль над владою, за необоротність демократичних перетворень та запобігання новому утвердженню авторитаризму і тоталітаризму в Україні.
Людина і суспільство
Партія Зелених за громадську законодавчу ініціативу, за формування законодавчих засад для застосування референдумів та інших механізмів прямої демократії, за участь територіальних громад у формуванні місцевих бюджетів та контролі над використанням коштів, за руйнування корупційного середовища у владних структурах всіх рівнів, за розширення прав місцевого самоврядування, територіальних громад, підвищення відповідальності місцевих органів влади за стан природного і культурно-історичного середовища.
Партія Зелених за впровадження екологічно стійких моделей розвитку міст, за перерозподіл бюджетних коштів на користь місцевих органів влади, за створення потужного муніципального сектору економіки.
Поширення наркотичної та алкогольної залежності в молодіжному середовищі - загроза майбутньому України. Партія Зелених за активну роль органів влади всіх рівнів в забезпеченні доступу молоді до освіти, спорту і культурних цінностей, за протидію наркоманії та алкоголізму, за повну заборону реклами алкогольних напоїв та пива.
Захищене дитинство та гідна старість – ознаки справедливості. Доступність інформації – ознака демократії. Партія Зелених за захист Інтернет-прав громадян.
Захищеність тварин від жорстокого поводження – ознака гуманізму.
Партія Зелених за свободу, гідність і впевненість кожного у завтрашньому дні.
Соціально-екологічна гармонія
Завдання Партії Зелених – створення нової, екологічно збалансованої і соціально справедливої моделі розвитку країни.
Зелена формула соціальної справедливості включає гарантії доступу кожного члена суспільства до природного середовища і забезпечення конституційного права на сприятливе довкілля, права на житло, безкоштовний пакет найнеобхідніших медичних послуг, безплатну середню і професійно-технічну освіту, доступність вищої освіти незалежно від статків, відповідність розміру мінімальної заробітної плати та пенсії обґрунтованому прожитковому мінімуму, захист від дискримінації з боку роботодавця за віком, національністю та статтю. Втілення цієї формули забезпечить соціально орієнтована держава через належний перерозподіл суспільних ресурсів на засадах соціальної солідарності, гармонізації потреб та інтересів різних верств.
Партія Зелених за скасування оподаткування фонду заробітної плати з метою детінізації економіки, забезпечення прав найманих працівників та належного пенсійного забезпечення.
Партія Зелених за усунення техногенних загроз довкіллю та розв'язання соціальних проблем на основі реструктуризації та модернізації виробництв, раціонального енерго- та ресурсоспоживання, формування індустрії переробки відходів та повторного використання сировинних матеріалів, переробки накопичених промислових відходів та заощадження запасів корисних копалин, впровадження високих технологій із належною підтримкою наукових досліджень, створенням нових робочих місць у відповідних сферах. «Зелені» робочі місця-інвестиційний пріоритет.
Партія Зелених - за нову якість життя, за системні інвестиції у знання та високі екологічно дружні технології, за ефективну державну підтримку фундаментальної науки та практичне використання результатів наукових досліджень.
Партія Зелених за ощадливе використання природних ресурсів та цільове використання платежів за природні ресурси на потреби охорони довкілля, за використання екологічних штрафів та платежів за забруднення на потреби охорони здоров’я, за збільшення податків на ресурси та зменшення соціальних податків.http//cs4462.userapi.com/u102310471/a_e9e5a59b.jpg
Партія Зелених за енергозбереження, за розвиток неядерного сектору енергозабезпечення і мораторій на розбудову нових потужностей АЕС, за розширення використання відновлюваних джерел енергії, за мораторій на видобуток вуглеводнів на Чорноморському шельфі.
Партія Зелених за збереження та інтенсивне відтворення лісів України, за повну заборону експорту деревини, за розвиток природно-заповідної справи, як необхідної умови розв’язання природоохоронних проблем, за резервування для об'єктів природно-заповідного фонду не менше 20% території України.
Партія Зелених за реформування земельних відносин на принципах соціальної справедливості, за розвиток конкурентоздатного аграрного сектору на засадах невиснажливого, екологічно збалансованого господарювання.
Партія Зелених – проти концентрації земельних ресурсів під контролем фінансово-промислових груп. Захист і збереження земельних та водних ресурсів – питання національної безпеки.
Партія Зелених за інтегровану екологічну політику, що впливатиме на всі види людської діяльності. Кваліфікована відповідь на виклики часу:кліматичні зміни, дефіцит природних ресурсів, харчову кризу є питанням життєвої ваги, національного і глобального значення, чинником, що має гуртувати націю, мобілізовуючи її інтелектуальний, науково-технічний та господарський потенціал.
Глобально визнана ідея екологічно збалансованого, стійкого розвитку має стати наріжним каменем об'єднуючої національної ідеї, брак якої загрожує дезінтеграцією українського суспільства.
Партія Зелених за національне єднання на засадах наднаціональних інтересів.

Україна і світ.
Партія Зелених проти розколу Європи, за загальноєвропейську співпрацю, за активне використання інструментів програми «Східного Партнерства» ЄС задля поглиблення інтеграційних процесів, за співробітництво із країнами Чорноморського регіону, за особливе партнерство України із Євросоюзом вже в найближчій перспективі.
Громадянам України – всебічний захист прав в усіх країнах Європи та світу. Візова політика – на засадах взаємності і поваги до гідності людини та її природного права на вільне пересування.
Партія Зелених за реформування Світової Організації Торгівлі, Міжнародного валютного фонду і Світового банку задля забезпечення постійного врахування природоохоронних та соціальних інтересів у їхній діяльності.
Партія Зелених проти розподілу світу на зони впливу потужних економік, транснаціональних корпорацій та військових блоків. Партія Зелених проти силового розв’язання проблем міждержавних стосунків та внутрішніх проблем. Військово-політичне блокування – чинник небезпеки, що суперечить глобальній співпраці, взаєморозумінню і взаємопідтримці в сучасному світі, підвищує ризики глобалізації конфліктів.
Партія Зелених за здобуття Україною статусу постійного нейтралітету

Комментирование данной новости запрещено.