Меморандум (текст)

Меморандум про створення
координаційного центру стратегічного розвитку
«Ладижин -2030»
дата підписання: «30» травня 2017 року, 09:00 (місто Ладижин, GMT +3)

територія поширення дії Меморандуму:
територія прямої дії - місто Ладижин (Ладижинська міська рада), Гайсинський, Теплицький, Тростянецький, Тульчинський, Немирівський, Іллінецький, Бершадський, Чечельницький райони Вінницької області в адміністративно-територіальних межах,
інші адміністративно-територіальні одиниці Вінницької області за межами території прямої дії.

Історія: У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку (далі – Саміт), на якому 193 країни-члени ООН затвердили 17 глобальних цілей розвитку на 2016-2030 роки. Проголошуючи нову еру національних дій та міжнародного співробітництва, новий порядок денний зобов’язує кожну країну здійснити широкий спектр заходів, які будуть спрямовані не тільки на усунення корінних причин бідності, а й на покращення економічного зростання і процвітання, а також на задоволення потреб людей в охороні здоров’я, освіті та соціальному забезпеченні, передбачаючи при цьому охорону навколишнього середовища. В Україні розпочалась робота з досягнення цілей сталого розвитку, які мають забезпечити в країні економічну стабільність, екологічний баланс та соціальну згуртованість.

Громадська організація «Громадський центр євроінтеграції та розвитку українсько-польських зв’язків «Від Варти до Бугу», громадська організація «Ладижинська громадська рада», громадська організація «Фундація підприємницьких ініціатив», громадська організація «Народний центр екологічного контролю», громадська організація «Четвертинівська громадська рада» ( далі – Сторони),

керуючись Конституцією України, рішеннями Саміту ООН, прийнятими 25 вересня 2015 року 193-ма державами – членами Організації об’єднаних націй щодо сталого світового розвитку до 2030 року та чинними нормативно-правовими актами,

усвідомлюючи необхідність встановлення та впровадження в життя 17 цілей сталого розвитку на 2016-2030, що зобов’язує Україну здійснити широкий спектр заходів, які будуть спрямовані не тільки на усунення корінних причин бідності, а й на покращення економічного зростання і процвітання, а також на задоволення потреб людей в охороні здоров’я, освіті та соціальному забезпеченні, передбачаючи при цьому охорону навколишнього середовища,

враховуючи підтримку євроінтеграційних прагнень України, проведення реформи місцевого самоврядування через проведення децентралізації, що зумовлює необхідність вкладу інституцій громадянського суспільства в ці процеси,

беручи до уваги підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і (після ратифікації Угоди Верховною Радою України), інші євроінтеграційні угоди та пов'язаний з цим обов’язок поступового впровадження у національне законодавство європейських норм і стандартів,

домовилися про таке:
1. Мета та завдання
Сторони у межах повноважень, шляхом консолідації своїх зусиль і координації дій, на засадах рівності та взаємодопомоги, з урахуванням державної політики та обраного Україною євроінтеграційного курсу, впроваджуватимуть та розвиватимуть на території дії Меморандуму досягнення 17 цілей сталого розвитку ООН.
Для забезпечення цієї мети сторони створюють Координаційний центр стратегічного розвитку «Ладижин -2030».
Сторони визначають для даного Меморандуму головне завдання - впровадження та реалізація 17 цілей ООН у співпраці з територіальними громадами Вінницької області.
Додатковими завданнями є - сприяння впровадженню реформ на території дії Меморандуму, в т.ч. процесів децентралізації, підтримка заходів, спрямованих на європейську інтеграцію України, вирішення інших регіональних задач і проблем.

2. Форми співпраці:
- інформаційна взаємодія, обмін досвідом та інформацією;
- реалізація спільних дорожніх карт розвитку і дій (планів, стратегій, проектів);
- проведення спільних інформаційних заходів (круглі столи, форуми, дискусії) та досліджень умов розвитку, в т.ч. проведення соціологічних опитувань, фокус-груп тощо;
- інші погоджені Сторонами напрямки діяльності.

3. Участь у Меморандумі
До даного Меморандуму в будь-який час можуть приєднатися юридичні та фізичні особи, які підтримують 17 цілей сталого розвитку ООН та бажають працювати над їх впровадженням в життя. Погодження питання про приєднання до Меморандуму здійснюється координаційним центром. Кожна сторона, яка приєдналась до Меморандуму, має право достроково вийти з нього в будь-який час, письмово повідомивши про це координаційний центр.

4. Для реалізації пріоритетних напрямів співпраці Сторони мають право:
- створювати спільні або громадські комісії, сектори, секції, робочі групи за напрямками діяльності;
- залучати (за згодою) до співпраці третіх осіб, зокрема, представників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, інших державних і приватних підприємств, та інших громадських неурядових організацій, в т.ч. міжнародних;
- розробляти та затверджувати плани спільних заходів, реалізовувати спільні проекти, отримувати для реалізації поставлених цілей фінансову допомогу від донорських організацій та з інших джерел;
- організовувати і проводити семінари, робочі наради, науково-практичні конференції, громадські слухання, виставки та зустрічі за участю науковців, експертів, фахівців, представників органів місцевого самоврядування, виконавчої та законодавчої влади, інших зацікавлених осіб;
- здійснювати обмін досвідом, в т.ч. з іноземними колегами та організаціями, з метою збирання інформації, проведення аналізу, узагальнення, обговорення та практичного використання у своїй діяльності.

5. Органи прийняття рішень
Основною формою реалізації положень цього Меморандуму є такі заходи та органи управління: загальні збори (конференція) Координаційного центру, розширена форма загальних зборів – Форум стратегічного розвитку, які проводяться за ініціативою Сторін в міру необхідності з метою аналізу спільної діяльності, прийняття необхідних рішень та планування подальшої роботи. Виконавчими органами координаційного центру є - Рада координаційного центру, яка обирається на загальних зборах (конференції), та Голова координаційного центру (координатор), якого обирають щорічно із числа членів Ради.
6. Строк дії Меморандуму.
Цей Меморандум набирає чинності з «01» червня 2017 року та діє до «31» грудня 2030 року. Дія Меморандуму припиняється у випадку прийняття спільного рішення всіма його учасниками.

7. Інші питання.
Будь-які зміни і доповнення, та додатки до цього Меморандуму є його невід’ємною частиною у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, ухвалені та підписані Сторонами.
Спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій та переговорів. У разі неможливості прийняти спільне рішення, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.
Меморандум складено та підписано в м. Ладижин Вінницької області «30» травня 2017 року українською мовою в шести автентичних примірниках - для кожної зі сторін.


Меморандум підписано:

Від громадської організації «Громадський центр євроінтеграції та розвитку українсько-польських зв’язків «Від Варти до Бугу»

Заступник директора ___________________________________/І.В. Шевченко/


Від ГО «Ладижинська громадська рада»:

Голова ради управління ______________________________ /А.В. Скакодуб/

Від ГО «Фундація підприємницьких ініціатив»:

Заступник голови ___________________________________/О. В. Чорноморець/

Від ГО « Народний центр екологічного контролю»:

Голова організації ___________________________________/ В.М. Катеринич/

Від ГО « Четвертинівська громадська рада»:

Голова організації _________________________________ /В. В. Сухопара/4039_5524_risunok_63.jpg (103.37 Kb)

2830_3555_risunok_64.jpg (110.21 Kb)8441_26_risunok_65.jpg (67.01 Kb)