Завантаження. Почекайте будьласка...
Головна сторінка - Матеріали від читачів, Топ 3-А, Топ-5 зловживання та несправедливість ДТЕК

зловживання та несправедливість ДТЕК

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС
77112, м. Бурштин, Івано-Франківська область, Україна
тел. (03438) 57-212, тел./факс (03438) 57-522
13 червня 2017 р. №129
1) В. о. генерального директора
ПАТ «ДТЕК Західенерго»
Директору Бурштинської ТЕС
Шувару Андрію Йосифовичу
79026, вул. Козельницька, 15, м. Львів
77112, м. Бурштин, Івано-Франківська об-ласть
2) Трудовому колективу

Заява-звернення
про невиконання інвестиційних зобов’язань та невиконання колективного договору (далі - КД)

1. Ви знаєте коли день народження у Ахметова?
Відповідь: 21 вересня 1966 р. Саме на 45-тиріччя колеги по партії «регіонів» янукович та азаров зробили йому щедрий подарок та подарували 45 % акцій (на 1,9 млрд. грн.) та приблизно 9 тис. працівників ВАТ «Західенерго» розпоряджен-ням Кабінету Міністрів від 21 вересня 2011 р. № 930-р «Про погодження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Західе-нерго» (далі - розпорядження №930-р). Аналогія відчувається по даті 21 вересня та на 45 років дають 45 % акцій. Мав би він 60 років, то отримав би 60 % акцій. Таким чином працівники у 21 столітті потрапили під монголо-татарське іго, як ко-лись князі платили данину хану Батию так і зараз платимо ми. Нічого не зміни-лось.

2. 10.01.12, між Фондом держмайна та DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) Кіпр Р.С. (далі – Покупець) був укладений договір купівлі-продажу №КПП-589 згідно якого Покупець повинен був виконувати свої інвести-ційні зобов’язання. Кажуть, що насправді нібито ніхто 1,9 млрд. грн. не платив. Борг закрили уявним боргом перед держбюджетом шляхом сторнування сум (вза-ємозаліком). Окрім того, конкурсу не було. Був Покупець, як один учасник, іншо-го не було.

3. Впродовж 5 років Покупець не виконує своїх інвестиційних зобов’язань, а в деяких випадках його дії є кримінально карними щодо невірного нарахування зарплати працівникам (неправильного визначення ціни однієї години згідно МІ-СЯЧНОЇ НОРМИ РОБОЧОГО ЧАСУ, невиплата в подвійному розмірі зарплати за роботу у святкові дні (ст.107 Кодексу законів про працю) незаконного внесення змін до КД та його невиконання і т. і.).

4. Про невиконання підпункту «г» підпункту 1 пункту 3 у поєднанні з підпунктом «б» підпункту 3 розпорядження №930-р., а також п.4.8 розділу 4 КД у поєднанні із ст.50, 61, 70, 72, 106 та 107 КЗпП (не оплата працівникам за святкові дні у подвійному розмірі, невірне визначення ціни години, не оплата за прийомку зміни та не оплата пенсіонерам допомоги):
«3. У межах корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета акцій то-вариства, що укладений за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
г) недопущення утворення простроченої заборгованості товариства за платежами до бю-джетів усіх рівнів та соціальними платежами;»

3) у соціальній діяльності товариства:

б) недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором;»
4.1. 14.02.16, головою профкому був описаний юридичний висновок під на-звою: «Остап Бендер відпочиває або як вкрасти мільйон гривень - про подвійну оплату роботи: у святкові дні (ст.107 Кодексу Законів про працю – далі - КЗпП) та оплату роботи в надурочний час (ст.106 КЗпП), а також оплату за підсумо-ваний облік робочого часу (ст.61 КЗпП), які є різними за своєю суттю поняттями тільки тому, що регулюються різними статтями КЗпП.»
Суть юрвисновку така.
4.1.1. Як вкрали оплату роботи в святкові дні у подвійному розмірі.
У січні 2016 р. працівники Бурштинської ТЕС, а саме вахти «А», «Б», «В» та «Г», водії автобусів та чергових машин стали свідками грубого порушення трудо-вого законодавства, зокрема ст.107 КЗпП, - всім не оплатили в подвійному розмірі за роботу 1 та 7 січня.
Пояснення департаменту управління персоналу (далі – керівництво ДУП) не може заслуговувати на увагу, тому що вони плутають три поняття: оплату роботи у святкові дні з оплатою роботи в надурочний час та оплатою за підсумковий об-лік робочого часу.
Ці три поняття є різними за своєю правовою природою та регулюються різ-ними статтями КЗпП.
Пояснення керівництва ДУП, яке всім розіслано по емейлу, повністю хибне та грубо порушує трудове законодавство, а також існує сумнів щодо їхньої кваліфі-кації.
Вони пояснюють, що заплатили вахтам в одинарному розмірі тому, що друга частина оплати «сидить» в окладі.
Така думка повністю хибна, тому що подвійна оплата в святкові дні передба-чена ст.107 КЗпП. Оплата за святкові не може «сидіти» в окладі, тому всі вахти відпрацювали більше норми, тобто більше як 151 год.
Відповідно до п.14 ст.1 закону «Про зайнятість населення»:
«Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
11) неповна зайнятість - зайнятість працівника на умовах робочого часу, що менший від но-рми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку;

14) повна зайнятість - зайнятість працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим договором;»
Оскільки працівники вахт працюють більше повної зайнятості та НОРМИ РОБОЧОГО ЧАСУ, то їм мають заплатити у подвійному розмірі всі відпрацюванні святкові години.
Працівники відпрацювали 1 та 7 січня 2016 р., будьте добрі, заплатіть у по-двійному розмірі за відповідні години роботи в ці дні.
Норма робочого часу в січні 2016 р. становила 151 год. за робочих 19 днів.
Вахта «А» відпрацювала - 192 год.
Вахта «Б» - 180 год.
Вахта «В» - 188 год.
Вахта «Г» - 184 год.
Тобто всі вахти відпрацювали більше норми на:
41 год. (192-151=41) вахта «А»;
29 год. (180-151=29) вахта «Б»;
37 год. (188-151= 37) вахта «В»;
33 год. (184-151=33) вахта «Г».
Оскільки всі вахти відпрацювали більше норми, то їм зобов’язані заплатити в подвійному розмірі відповідно до ст.107 КЗпП такого змісту.
«Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні
Робота у святковий і неробочий день (частина четверта статті 73) оплачується у подвій-ному розмірі:

2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, - у розмірі по-двійної годинної або денної ставки;
3) працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ста-вки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провади-лася понад місячну норму.
Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день.
На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути нада-ний інший день відпочинку.»
У п.3 ч.1 ст.107 КЗпП є ключове словосполучення «понад місячну норму», а не річну, як помилково думає керівництво ДУП, а також словосполучення «в роз-мірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу».
Відповідно до п.11 МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ щодо застосування пі-дсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці та соцполіти-ки 19.04.06 №138 (далі - Методичні рекомендації):
«11. У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (ст.73 КЗпП) за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підпри-ємстві. Години роботи, що перевищуюсь цю норму, вважаються надурочними і оплачуються в по-двійному розмірі. Тому під час підрахунку надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочо-го часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі.»
Що тут мається на увазі?
Те, що у вахти «А» переробка становить 41 годину (192-151=41), але 20 год. за 1 та 7 січня мали бути оплачені в подвійному розмірі, тому різниця 21 год. йде як надурочні, а 20 год. не йде, оскільки вже мала бути оплачена в подвійному ро-змірі.
Керівництво ДУП хоче «тягнути» ці 20 год., які мали бути оплачені в по-двійному розмірі як святкові в січні 2016 р. та оплатити їх за підсумками роботи за 2016 рік аж в січні 2017 р. Таким чином працівники вже втратили майже поло-вину суми, тому що інфляція за 2015 р. становила 143,3 %, за 2014 р. вони втра-тили чверть суми - інфляція 124,9 %.
Хтось на таке згідний?
Зрозуміло, що працівники на таке не згідні, оскільки їм завжди платили в по-двійному розмірі, а керівництво ДУП «тягне» цих 20 год. до кінця року всупереч п.3 ч.1 ст.107 КЗпП та п.11 Методичних рекомендацій.
Тобто керівництво ДУП плутає ст.107 (оплата в подвійному розмірі) з ст.106 (оплата надурочних робіт в кінці 2016 р.).
Виникає питання: а як було раніше?
Раніше, починаючи з 01 червня 1972 р. (цього числа вступив в силу КЗпП), працівникам завжди платили в подвійному розмірі. У подвійному розмірі платять на Львівській залізниці, у ПАТ «Прикарпаттяобленерго», у ПАТ «Івано-Франківськцемент» та на кондитерських фабриках президента.
У році є 11 святкових днів (раніше, до 14.10.15 – їх було 10).
Відповідно до ст.73 КЗпП:
«Стаття 73. Святкові і неробочі дні
Встановити такі святкові дні:
1 січня - Новий рік
7 січня - Різдво Христове
8 березня - Міжнародний жіночий день
1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих
9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)
28 червня - День Конституції України
24 серпня - День незалежності України
14 жовтня - День захисника України.
Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
7 січня - Різдво Христове
один день (неділя) - Пасха (Великдень)
один день (неділя) - Трійця.

Робота у зазначені дні компенсується відповідно до статті 107 цього Кодексу.»
Всі вахти відпрацювали більше норми, тобто більше ніж 151 год., тому їм по-винні були оплатити в подвійному розмірі за роботу 1 та 7 січня 2016 р.
Якщо порівняти зарплату за січень 2015 р., то там є оплата в подвійному ро-змірі за 1 та 7 січня, але є нюанс не в користь працівників, який стосується непра-вильного визначення «ціни однієї години», відпрацьованої у святковий день (про правильну ціну години вказано нижче).
Висновок: керівництво ДУП сплутало три поняття: оплату роботи у святкові дні (ст.107) з оплатою роботи в надурочний час (ст.106) та підсумковий облік ро-бочого часу (ст.61).
У даному варіанті є робота вахт 1 та 7 січня 2016 р. понад норму, тобто по-над 151 год. (понад баланс робочого часу в січні 2016 р.) і в розумінні ст.107 КЗпП - години роботи повинні були оплачені в подвійному розмірі.
Далі - є перепрацьовані години кожною вахтою, які можуть бути або викори-стані, як відгули або якщо до закінчення 2016 р. не будуть використані, то стають надурочними і повинні бути оплачені в подвійному розмірі, наприклад, у вахти «А» понаднормові є 21 год. (191-151-20=21) за умови, що 20 год. 1 та 7 січня оплачені в подвійному розмірі.

4.1.2. Як вкрали правильну оплату ціни години.
Оплата роботи в надурочний час регулюється ст.106 КЗпП – це оплата за ро-боту зверх норми.
«Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час
За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами пер-шою і другою цієї статті.
Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.»
Що таке: «ціна однієї години»?
Ціна однієї години – це вартість робочого часу відповідного працівника, яка залежить від посади, окладу та НОРМИ РОБОЧОГО ЧАСУ.
Ціна однієї години визначається за формулою: оклад відповідного працівника ділиться на норму робочого часу, наприклад, у січні 2016 р.
Норма робочого часу в січні 2016 р. становила 151 год. за робочих 19 днів.
Якщо оклад працівника вахти в середньому становить 4 000 грн., то для того, щоб визначити, скільки коштує ціна однієї години, треба 4000 грн. розділити на 151 год., і це дорівнює 26,49 грн. (4000/151=26,49).
Тобто ціна однієї години для працівника з окладом в 4 000 грн. становить 26,49 грн.
Для того, щоб визначити, скільки працівнику мають заплатити за святкові го-дини, треба порахувати, скільки святкових годин він відпрацював 1 січня 2016 р. (8 год.) та 7 січня 2016 р. (12 год) (наприклад, 20 год. (8+12=20) та помножити на ціну однієї години (26,49 грн.) на кількість святкових годин (20) та помножити на 2 (два), згідно ст.107 КЗпП.
Тобто працівнику, який відпрацював 1 та 7 січня 2016 р., треба заплатити за 20 святкових годин суму 1059,60 грн. (20*26,49*2=1059,6).
Тепер виникає питання: що ми маємо насправді?
Як у січні 2016 р. заплатили працівникам вахти: «А», «Б», «В» та «Г»?
Вони взяли оклад працівника (наприклад 4 000 грн.) і розділили вахті «А» на 192 год.
Ціна години у цієї вахти вийшла найменша і становить 20,83 грн. (4000/192= 20,83).
За 20 святкових годин січня вахті «А» заплатили суму 416,60 грн. (20*20,83= 416,6). А різницю 643 грн. вкрали (1059,60-416,60=643).
На 2 (два) тут не множили, бо помилково вважали, що друга оплата «си-дить» в окладі, що є абсурдом.
Таким чином, вахті «А» недоплатили різницю 643 грн. (1059,6-416,6=643).
Тобто хто відпрацював найбільше, має найменшу ціну години. Це нормально у правовій державі (ст.1 Конституції)?
Ціна години вахти «Б» становить 22,22 грн. (4000/180=22,22).
За 20 святкових годин січня вахті «Б» заплатили суму 444,40 грн. (20*22,22= 444,4).
На 2 (два) тут також не множили, бо помилково вважали, що друга оплата «сидить» в окладі, що є повним абсурдом.
Таким чином, вахті «Б» недоплатили різницю 615,20 грн. (1059,6-444,4=615,2).
Ця вахта відпрацювала найменше годин по графіку і має найбільшу ціну го-дини, і їй найменше недоплатили. Це справедливо?
Найбільше постраждала вахта «А».
Різниця в оплаті між вахтою «А» та вахтою «Б» становить 27,80 грн. (643-615,20=27,8) в «користь вахти» «Б», що є повним абсурдом.
Ціна години вахти «В» становить 21,27 грн. (4000/188=21,27).
І ціна години вахти «Г» становить 21,73 грн. (4000/184=21,73).
Середня хибна ціна години всіх вахт становить 21,51 грн. (20,83+22,22+21,27+ 21,73/4=21,51).
Виникає питання: це справедливо?
Зрозуміло, що це абсурд та повна нісенітниця.
Думка керівництва ДУП про те, що кожна вахта має свою норму, повністю хибна.
На їхню помилкову думку, норма для вахти «А» є 192 год. для вахти «Б» - 180 год. і т. д.
Виникає питання: а якщо хтось з вахти «А» відпрацював би тільки 32 год., а потім пішов у відпустку чи на лікарняний, то йому треба було би оклад розділити на 32 години і в нього ціна години вийшла би 125 грн. (4000/32=125)?
Виходить хибний розрахунок. Зрозуміло, що таке не може бути, але за «логі-кою» керівництва ДУП, таке би мало бути.
Проте така хибна думка керівництва ДУП не відповідає, ні КЗпП, ні Методи-чним рекомендаціям норми робочого часу, що свідчить про повну відсутність знань та логіки розрахунків.
Такого не може бути, щоб працівники з одним і тим самим окладом, які зай-мають одну і ту ж посаду, мали різну ціну години, тому що один працює у вахті «А», а інший у вахті «Б».
Як не може бути дві Конституції, два закони «Про оплату праці», дві Біблії та два Бога, так і не може бути дві НОРМИ робочого часу. НОРМА завжди одна, як одна МАМА.
При визначенні правильної ціни години треба оклад кожного працівника роз-ділити на норму годин в січні, тобто на 151 год., тоді би у всіх вахт ціна години була би правильною 26,49 год.
Недоплата становить 4,98 грн. (26,49-21,51=4,98), приблизно 5 грн. за годи-ну, а за 20 год. січня 100 грн. кожному (5*20=100). Помножити на 600 чол. всіх вахт, і це дорівнює 60000 грн. (100*600=60000). Саме стільки вкрали у працівни-ків вахт БуТЕС у січні 2016 р.
Ці розрахунки неточні, оскільки в кожного різний оклад, а 4000 грн. це оклад для прикладу та наочності розрахунків.

4.1.3. Найбільше вкрали у працівників, які відпрацювали менше норми за січень 2016 р., тобто менше 151 год. або 19 днів в зв’язку з відпусткою та лікарняними.
Фабула справи (приклад) така. Працівник вахти «А» з окладом в 5380 грн. відпрацював у січні місяці 18 днів або 144 години з 17 по 23 січня був у відпустці, а 1 та 7 січня працював 20 год.
Цьому працівнику невірно визначили оклад за відпрацьовані дні січня 2016 р.
Йому заплатили оклад 4 035 грн., тобто вони його оклад розділили на 192 год. і помножили на 144 год. (5380/192*144=4035).
Виникає питання: хіба це правильно?
Виходить, що цей працівник не відпрацював лише один день до НОРМИ, тоб-то до 19 днів і його оклад зменшився на 1345 грн. (5380-4035=1345).
Він відпрацював тільки 18 днів, а втратив четверту частину або 25 % окладу (1345*100/5380=25).
Це «грабіж серед білого дня»!
Чому вони рахують неправильно і що таке 192 год.?
Їм так вигідно рахувати, аби працівник мав менше, а вони більше, а 192 - це години, які відпрацювала вахта «А» у січні 2016 р. в класичному варіанті, тобто без лікарняних та відпусток.
Але ж він відпрацював менше, як 151 год., то при чому тут 192 години?
Виникає питання: за їхньою «логікою», якщо би такий самий працівник з та-ким самим окладом у 5380 грн. працював у вахті «Б», то йому за 18 днів заплати-ли би 4304 грн. (5380/180*144=4304)?
Тобто на 269 грн. більше (4304-4035=269), ніж такому самому працівнику вахти «А».
Зрозуміло, що такий алгоритм, який закладений в програмі бухгалтерії пов-ністю абсурдний та помилковий та направлений на те, аби вкрасти зарплату у працівників БуТЕС, а потім можливо фінансувати терористів на Донбасі.
Як мало бути насправді?
Насправді мали оклад працівника вахти «А» розділити на норму (151 год.) і помножити на 144 год., тоді виходить 5130,60 грн. (5380/151*144=5130,60). Тоб-то цьому працівнику мали недоплатити до окладу тільки 249,40 грн. (5380-5130,60=249,4), а насправді в нього вкрали 1095,60 грн. (5130,60-4035=1095,6).
Отже, в наступному місяці (лютому) цьому ж працівнику недоплатять премію 273,90 грн. (1095,60*25/100=273,9).
І цьому ж працівнику неправильно визначили ціну години, відпрацьованої 1 та 7 січня.
Вони взяли невірний оклад в розмірі 4035 грн., розділили на 144 год., і в них вийшла ціна години 28,02 грн. (4035/144=28,02). Потім вони цю невірну ціну го-дини помножили на 20 год., відпрацьованих у святкові, і в них вийшло 560,40 грн. (28,02* 20=560,4).
Як мало бути насправді?
Вони мали правильний оклад в розмірі 5130,60 грн. (за 18 днів або 144 год.), розділити на 144 год. і мала вийти ціна години 35,63 грн. (5130,60/144=35,63). Далі її множимо на 20 год. відпрацьованих святкових і маємо 712,60 грн. (35,63*20=712,6).
Можна було б і оклад в розмірі 5380 грн. (за норму 19 днів або 151 год.) ро-зділити на 151 год., і ми будемо мати ту саму ціну години 35,63 грн. (5380/151=35,63).
Все логічно правильно, а тому істинно.
Як видно в цьому випадку, математика працює чітко, і ціна години, як не кру-ти, виходить однакова для всіх з таким самим окладом.
Недоплата за святкові години складає 152,20 грн. (712,60-560,4=152,2).
А разом недоплата складає 1521,70 грн. (1095,60+273,90+152,20=1521,7).
Я вже мовчу про шкідливі та нічні, які також невірно нараховані, а також те, що цей працівник буде мати меншу пенсію.

4.1.4. З якого часу почали красти зарплату у працівників Бурштинської ТЕС?
Якщо подивитися в історію, то останній раз на Бурштинській ТЕС правильно рахували 15.04.12.
Виникає питання: чому при оплаті праці за 15.04.12 при визначенні ціни го-дини правильно ділили оклад кожного працівника на норму годин у квітні 2012 р. і що сталося потім?
Відповідь проста. 15.04.12 було свято Пасхи, і тоді ще не було методологів ДТЕК.
Вже з 01.05.12 почали рахувати неправильно, тобто ДТЕК купив 10.01.12 ак-ції (45%) ВАТ «Західенерго» і почав впроваджувати свою «політіку в області оп-лати труда», яка є повністю неправильною, і за це треба буде відповідати згідно ст.172, 175 КК (плюс розкрадання шляхом шахрайства потенційного майна праці-вників).
Тобто вахтам БуТЕС, починаючи з 01.01.12 по 07.06.17 (по даний час), за 56 святкових днів почали неправильно рахувати ціну години.
Звідки взялося число 56?
З 01.05.12 по 24.08.12 було 6 святкових днів. У 2013 р. – 10 днів, у 2014 р. – 10, а у 2015 р. – 11, у 2016 р. – 11, з 01.01.17 по 07.06.17 – 8, а разом 56днів (6+10+10 +11+11+8=56). Це згідно ст.73 КЗпП.
У цей період деякі вахти працювали 8 год., а деякі 12 год. в середньому по 10 год. ((8+12)/2=10).
За 56 святкових днів неправильно заплатили за 560 год. (56*10=560).
Середня недоплата в ціні години становить 5 грн., вказана вище.
Розрахунок такий: у кожній вахті біля 150 чол. Є 4 вахти це біля 600 чол. (4*150=600).
Треба недоплату в 5 грн. за одну годину помножити на 560 святкових год. та помножити на кількість постраждалих від недоплати працівників вахт 600 чол.
Тому всім вахтам за період з 01.01.12 по 07.06.17 недоплатили 1 680 000 грн. (5*560*600=1680000). Це за умови, що оклад працівника складав 4 000 грн.
Тобто вахти недорахувалися біля двох мільйонів гривень, і це, на їхню думку, «нормально» у правовій державі?
Тільки в січні 2016 р. вахти недорахувалися тисячі гривень зарплати внаслі-док не оплати в подвійному розмірі за святкові дні та неправильного визначення ціни години.
Тобто в програму, яка рахує зарплату, неправильно заклали алгоритм визначення ціни години з 01.05.12 та подвійної оплати святкових з 01.01.16 і, таким чином, позбавили оперативний персонал станції їхньої зарплати.
Окрім того, на цю зарплату має нараховуватися премія, яка також недоотри-мана.
Таким чином, має місце грубе порушення трудового законодавства у таких аспектах:
- не оплата за святкові дні в подвійному розмірі за святкові дні 2016 р. та за 8 днів 2017 р.;
- неправильне визначення ціни години, починаючи з 01.05.12;
- неправильне визначення окладу працівникам, які відпрацювали менше нор-ми.
Щодо останнього, то кому заплатили за надурочні роботи при підсумо-ваному обліку робочого часу за 2015 р. та за 2016 р., може подивитись у свою карточку, де в розрахунку ціни понаднормової години прирівняли (пораху-вали) до середньої місячної норми, тобто до 167 год. (1995/12=166,25). Отже, оклад кожного працівника розділили на 167 год. (норму) та помножили на кількість перепрацьованих годин у 2015 р. за мінусом оплачених в подвійно-му розмірі, згідно п.3 ч.1 ст.107 КЗпП та п.11 Методичних рекомендацій.
Це додатково підтверджує той факт, що в цьому випадку ціну години розра-хували до НОРМИ, та доводить нелогічність та хибність розрахунків, вказаних вище щодо ділення окладу кожного працівника на 192 год. вахті «А» та на 180 год. вахті «Б», а не на місячну норму (151 год. у січні).
Отже, задача розв’язана двома способами, яка тільки підтверджує той факт, що вахтам заплатили нелогічно та неправильно.

4.2. Працівникам вахт не оплачують півгодини за прийомку зміни.
У місяці приблизно 15 змін. За рік приблизно 165 змін за мінусом місяця від-пустки (15*12-15=165). Отже, за рік не оплачують приблизно 82 год. (165/2=82,5). Їх треба заплатити у подвійному розмірі, проте вони не оплачені.
У п.4.8 розділу 4 КД та й ст.50, 61, 70, 72 КЗпП написано таке:
«РОЗДІЛ 4. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ
4.8. Забезпечити дотримання нормальної тривалості робочого часу не більше 40 годин на тиждень.»
«Стаття 50. Норма тривалості робочого часу
Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиж-день.
Стаття 61. Підсумований облік робочого часу
На безперервно діючих підприємствах …, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації … підприєм-ства … запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (статті 50 і 51).
Стаття 70. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку
Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві годи-ни.
Стаття 72. Компенсація за роботу у вихідний день
Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпо-чинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 цього Кодексу.
Вахтовому персоналу починаючи з 01.07.14 не оплачують півгодини за при-йомку зміни.
Таким чином тривалість їхньої роботи перевищує 40 год. на тиждень.
Всі понаднормові години при прийомці зміни їм не оплачують.
Тобто, порушується п.14 ст.1 закону «Про зайнятість населення» вказаний вище про повну зайнятість працівника за нормою робочого часу.
Оскільки працівники вахт працюють більше повної зайнятості та НОРМИ РОБОЧОГО ЧАСУ, то їм мають заплатити за прийомку зміни у подвійному роз-мірі.
Отже, порушений п.4.8 КД та норми КЗпП.

4.3. Донорам та працівникам БуТЕС, які брали відгули після відпустки в середині місяця не оплачують повні оклади та крадуть біля 500 грн. з кожно-го, отже має місце порушення в оплаті праці та порушується закон «Про до-норство крові та її компонентів» від 23.06.95 №239/95-ВР:
«Стаття 9. Пільги, що надаються донорам
В день давання крові …, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві … незалежно від форм власно-сті із збереженням за ним середнього заробітку…
Після кожного дня давання крові …, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неро-бочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробіт-ку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використа-но в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.
У разі, коли за погодженням з керівництвом підприємства … в день давання крові донор був залучений до роботи …йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку.
У разі давання крові … у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповід-ну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день да-вання крові.
Виплата середнього заробітку, зазначеного у частинах першій, другій та третій цієї стат-ті, здійснюється за рахунок коштів власника підприємства …, де працює донор, або уповноваже-ного ним органу. Зазначені кошти належать до таких, що спрямовані на благодійну діяльність…»
Тепер на прикладі, як БуТЕС забирає у донорів частину зарплати за те, що платить їм по середньому за день здавання крові.
Виникає питання: чому знімається частина окладу та виплачується неповний оклад, якщо працівник відпрацював більше НОРМИ РОБОЧОГО ЧАСУ?
Так, працівник КТЦ Тимець Ярослав відпрацював у березні 2017 р. - 196 год. при НОРМІ РОБОЧОГО ЧАСУ в 175 год. Оклад у нього 6 670 грн. за НОРМУ РОБОЧОГО ЧАСУ.
При нарахуванні зарплати йому неправильно рахують оклад 6 113,03 грн., тобто частину окладу у розмірі 556,97 грн. просто крадуть (6670-6113,03=556,97).
Це пояснюють тим, що нібито йому заплатили по середньому за 16,4 год. за те, що він донор.
Тепер виникає питання: якщо йти від зворотного та припустити, що він би кров не здавав, то йому би заплатили повний оклад 6 670 грн.?
Тоді навіщо йому було поповнювати банк крові та її здавати, якщо з його окладу забрали 556,97 грн. і відповідно на другий місяць з цієї суми заберуть ще премію 25 % в розмірі 139,24 грн. (556,97*25/100=139,24)?
А разом він недорахується 696,21 грн. (556,97+139,24=696,21).
Як мало бути насправді.
Закон №239/95-ВР про донорів є частиною трудового законодавства і якщо Тимець Я. відпрацював більше норми (175 год.), то йому повинні заплатити оклад 6670 грн. та плюс доплатити ще за донорство середню зарплату.
Виникає питання: що Ахметов хоче ще мати долю від донорів, тому заби-рає у них біля 700 грн.?
Виникає питання: як було раніше до приходу детек?
Раніше платили так, як передбачено законом, тобто якщо людина відпрацю-вала більше норми, то їй платили повний оклад та плюс до цього доплачували се-редню зарплату за донорство. Тоді людині вигідно здавати кров.
Отже, закон про оплату праці був порушений та постраждали донори.
Таке саме стосується і всіх хто брав відгули після відпустки – вони не оплачені. Відгули мали рахуватися, як відпрацьовані дні і за них мали запла-тити.
Виходить для працівників не треба брати відгули та приєднувати їх до відпустки у середині місяця, бо вони незаконно не оплачуються.

4.4. Працівники стали менше отримувати при введенні грейдової системи у порівнянні із старою тарифною системою.
Так, працівник КТЦ Федорченко Ігор має оклад після 01.04.17 – 6 980 грн. (навіть пожаліли 20 грн. аби він мав повних 7000 грн.), щось з тої серії, як ціни в супермаркетах 69,80 грн.
Йому пояснюють, що грейдова система краща.
Але мова чисел говорить про інше.
Якщо взяти стару тарифну сітку, то машиніст обхідник мав місячну тарифну ставку у коефіцієнтах 2,33.
Прожитковий мінімум з 01.05.17 становить 1684 грн., а згідно п.2.3 Галузевої угоди збільшується на 160 %:
«2.3. Мінімальний розмір тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу, установити на рівні не менше 160 % законо-давчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи.»
Мінімальний місячний оклад працівника, який виконує некваліфіковану робо-ту має становити 2694,40 грн. (1684*160/100=2694,4).
Отже, Федорченко І., як машиніст обхідник з котельного устаткування має мати мінімальний оклад з коефіцієнтом 2,33 у розмірі 6277,95 грн. (2694,4*2,33=6277,95). Це без вислуги років 23 % за 25 років стажу та оздоров-чих 1/12 окладу.
Якщо додати до окладу 6277,95 грн. вислугу років 1443,92 (6277,95*23/100= 1443,92) та оздоровчі 523,16 грн. (6277,95/12=523,16), то оклад Федорченка І. мав би бути 8245,03 грн. (6277,95+1443,92+523,16=8245,03).
Тепер виникає питання: скільки вкрали у Федорченка І. внаслідок незаконно-го впровадження грейдової системи?
А вкрали у нього різницю 1265,03 грн. (8245,03-6980=1265,03) це тільки з окладу та плюс премії 25 % у розмірі 316,25 грн. (1265,03*25/100=316,25).
Разом з премією у Федорченка І. вкрали 1581,28 грн. (1265,03+316,25=1581,28).
Оскільки таких федорченків на станції біля 400 чол., тому у всіх вкрали 632512 грн. (1581,28*400=632512), тобто більше, як півмільйона у місяць, а в рік більше семи мільйонів 7 590 144 грн. (632512*12=7590144).
Тепер виникає питання: якщо донецькі менеджери так зекономили, то чи не могли ці гроші піти на фінансування тероризму на Донбасі?
Відповідь всім відома.
Така сама ситуація із машиністом тепловоза Наритником В. йому раніше пла-тили за класність 15 %. А зараз не платять. У нього зарплата мала би бути 10-12 тис. грн., як у машиністів тепловозів Укрзалізниці та у машиністів тепловозів ПАТ «Івано-Франківськцемент».
Менеджери детек розказують про середню зарплату по області. Але у вище-вказаних машиністів зарплата вже давно більша, як у наших і їздять вони на нових тепловозах, а не тепловозах 1976 р. Це саме стоється і крановиків вони отримують більше, як наші, – біля 12 тис. грн. на будовах Івано-Франківщини і на тому само-му ПАТ «Івано-Франківськцемент». Якби протестувальників було 1 000 чол., а не 300, то ми добилися у 3 рази більше.

4.5. Як менеджери детек встановили працівникам БуТЕС сплату свого «військового збору» для можливого фінансування ДНР та ЛНР. Це паралельно з державним військовим збором.
Відомо, що 31.07.14, президент підписав закон №1621-VII про введення вій-ськового збору.
А менеджери детек його ввели ще раніше з 01.07.14, тому що встановили всім працівникам показники преміювання: «прибуток (ЕBITDA), тис. грн.» та «коефіці-єнт готовності устаткування (Кг), %».
Згідно цих показників вони зменшили премію з 25 % до 23,5 %, а різницю 1,5 % (25-23,5=1,5) поставили ахметову у «кишеню», отже вони встановили своєрід-ний свій «військовий збір» для можливого фінансування ДНР та ЛНР.
Ну вони мають своїх представників у владі і все роблять по аналогії з владою, як вказано вище: це 21 вересня (це день народження та розпорядження КМ №930-р) та 45 р. це 45 % акцій.
Держава ввела військовий збір для фінансування власної армії, а менеджери детек ввели свій «військовий збір» для можливого фінансування своєї армії.
У номінальних цифрах це такі суми: фонд оплати праці на БуТЕС 20 млн. грн., тому ми на фінансування своєї армії кожного місяця перераховуємо 300 тис. грн. (20000000*1,5/100=300000), а в рік 3,6 млн. грн.
Такі самі суми з нас стягують з премії за невиконання показників «прибуток (ЕBITDA), тис. грн.» та «коефіцієнт готовності устаткування (Кг), %».
Намагаючись скрити сліди злочину (ч.5 ст.27 КК) на адресу профкому Бурш-тинської ТЕС надійшов лист №106/1061 від 04.07.16 про проект спільного рішен-ня щодо внесення змін до додатку 3.1.6 КД ПАТ «ДТЕК Західенерго» «Положен-ня про преміювання працівників ПАТ «ДТЕК Західенерго» за основні результати господарської діяльності» згідно додатку.
У додатку до листа №106/1061 запропоновано замінити: «прибуток (ЕBITDA), тис. грн.» на «собівартість 1 кВт*год електроенергії, відпущеної з шин станції, грн/кВт*год» та замінити: «коефіцієнт готовності устаткування (Кг), %» на «коефіцієнт аварійності станції (Ка), %».
Зрозуміло працівники Бурштинської ТЕС не мають ніякого впливу на «собі-вартість 1 кВт*год електроенергії, відпущеної з шин станції, грн/кВт*год.», як не мали три роки, починаючи з 01.07.14 по даний час, впливу на «прибуток (ЕBITDA)».
Основною складовою собівартості є вугілля (85+-5), яке поставляється на Бурштинську ТЕС підприємствами «детек» по завищених цінах (2000 грн. за тн), у той час як його собівартість набагато менша. Ахметов своє вугілля поставляє на свої ж станції, тобто «перекладає гроші з однієї кишені до іншої».
Для прикладу вугілля із Держпідприємства «Львіввугілля» коштує 1500 грн. за тонну і їде воно лише 200 км, а не 1300 км через цілу Україну з Західного Дон-басу, тому транспортні витрати у 6 разів будуть дешевші.
Для того, щоб вивести гроші на Кіпр з ПАТ «ДТЕК Західенерго», йому пос-тавляється вугілля завідомо по завищених цінах підприємствами, які входять в групу «детек».
Це робиться для того аби довести ПАТ «ДТЕК Західенерго» до банкрутства.
Коли була влада януковича-бандюковича, то чистий прибуток ПАТ «ДТЕК Західенерго» за 2013 р. становив 578 млн. грн., згідно звіту про фінансові резуль-тати (Звіт про сукупний дохід за 2013 р.).
Коли прийшла нова влада, то у звіті про сукупний дохід за 2014 р. зафіксо-вано збитки мінус 80 млн. грн., за 2015 р. збитки мінус 2,4 млрд. грн. та за 2016 р. збитки мінус 296 млн. грн.
Це робиться для того аби не платити дивіденди державі на пакет акцій у 25 % +1.
За задумом фінансистів «детек» гроші (дивіденди) держави не повинні потра-пити до державного бюджету, тому що їх звідти складніше вкрасти (краще зави-щувати собівартість вугілля, робіт та послуг, які поставляють-ся/виконуються/надаються Бурштинській ТЕС).
26.07.16, профком надіслав на адресу адміністрації заяву – запит №176 про суми знятих премій з працівників Бурштинської ТЕС внаслідок застосування дис-кримінаційних групових показників преміювання: «прибуток (ЕBITDA), тис. грн.» та «коефіцієнт готовності устаткування (Кг), %» за період з 01.07.14 по 30.06.16, проте відповіді не отримав і донині. Не хочуть детеківці сказати скільки вкрали?
Профком пропонував вернутися до тих показників преміювання, які бу-ли до 01.07.14, тобто до виробничої потужності. Ми всі працюємо на 1 кВт*год. і кожного місяця виконуємо план на 100 % і більше процентів по виробітку електроенергії згідно графіка. Це є основний груповий показник преміювання, інших нам не треба.
Собівартістю керує «детек» і може її збільшити (як є зараз) або зменшити (як у 2013 р. та отримати чистий прибуток 578 млн. грн. коли була їхня влада), а не працівники Бурштинської ТЕС.
За приблизними підрахунками за період з 01.07.14 по 01.06.17 з працівників БуТЕС незаконно зняли премій на суму від 3 до 9 млн. грн.
Отже, працівники БуТЕС фінансують, як свою армію згідно закону, так і мо-жливо чужу ДНР та ЛНР, але цю незаконно та не з своєї волі, а з волі менеджерів детек, які встановили їм «непідйомні» показники преміювання.
За 50 р. існування БуТЕС так масово премію ніколи не знімали, і так масово не позбавляли потенційного майна.

4.6. Про співучасників злочину таких, як пособники (ч.5 ст.27 КК).
Відповідно до ч.5 ст.27 КК:
«5. Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи зна-рядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.»
За наслідками юрвисновку адміністрація БуТЕС ініціювала перевірку з держ-праці. Яка написала висновок «ніпрощо». Суть висновку зводиться до того, що ні-бито треба повернутися до попереднього розрахунку святкових та ціни години. Після перевірки керівництво ДУП та працівники держпраці пішли в кафе «Оче-рет» святкувати за ті святкові, що вкрали у працівників БуТЕС.
Окрім того, мав місце вплив на Ульванську Ярославу.
01.04.16, обласна профспілка організувала зустріч в м. Івано-Франківську (вул. С. Стрільців, 6) із заступником директора департаменту соціальної політики облдержадміністрації - начальником управління праці п. Ульванською Яросла-вою, яка повністю погодилась з юридичним висновком від 14.02.16 та сказала го-лові профкому БуТЕС: «Ви повністю праві!».
19.05.16, при черговій зустрічі з головою профкому БуТЕС, пані Ульванська сказала, що директор департаменту заробітної плати та умов праці Мінсоцполіти-ки Товстенко Олександр Павлович відправляє її на позачергову атестацію, оскіль-ки, на його думку, Ульванська невірно тлумачить закон. Нібито треба думати так, як думає «детек» та він.
Тобто, треба думати на шкоду працівникам Бурштинської ТЕС. Те, що Уль-ванська більше, як 30 р. працює та є спеціалістом в оплаті праці, їх не цікавить. Для них основне інтереси олігархів та «детек».
Тому, співучасниками злочину можуть бути Товстенко Олександр Павлович та інші працівники держпраці в Івано-Франківській області, які могли отримати незаконне збагачення (ст.368-2 КК) для того, щоб допомогти скрити сліди злочи-ну.

4.7. Щодо соціальних платежів, то Покупець згідно п.2.5 додатку 6 до КД «Положення про надання працівникам одноразової грошової виплати при виході на пенсію та надання непрацюючим пенсіонерам щомісячної матеріальної допо-моги в ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» має виплачувати щомісячно матеріальну до-помогу непрацюючим пенсіонерам згідно таблиці 2.
«2.5. Непрацюючим пенсіонерам, які знаходяться на обліку у Товаристві, надається щомісяч-на матеріальна допомога, розмір якої залежить від безперервного стажу роботи в електроенер-гетичній галузі, згідно з таблицею 2. Виплата матеріальної допомоги здійснюється на підставі рі-шення сторони власника.»
Покупець не виконує п.2.5, тобто не виплачує матеріальну допомогу щоміся-чно, а перекрутив цю норму на свій лад та виплачує її щоквартально. Отже, з 12 разів на рік він виплачує тільки 4 рази, а 8 просто кладе собі в «кишеню».
Якщо у березні 2017 р. пенсіонерам (більше 1600 чол.) виплатили біля 300 тис. грн., то з врахуванням позовної давності у 3 роки та невиплати 8 матері-альних допомог у рік, ахметовці можливо поставили собі у кишеню 7 200 000грн. (300000*8*3=7200000), а за рік 2 400 000грн. (300000*8=2400000).
Кажуть, що нібито «немає фінансових можливостей».
Хтось вірить у те, що у мільярдера, найбагатшої людини України Ахме-това нібито «немає фінансових можливостей»?
У нашого олігарха немає грошей? Аж смішно.
Виникає питання: як можна красти у людей похилого віку, інвалідів та пенсіо-нерів, які потребують цієї матеріальної допомоги щомісячно?

5. Про невиконання підпункту «в» підпункту 3 пункту 3 розпорядження №930-р такого змісту:
«3. У межах корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета акцій то-вариства, що укладений за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити:
3) у соціальній діяльності товариства:

в) поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та мате-ріального стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності товари-ства відповідно до умов колективного договору;»
Покупець не виконує цю норму розпорядження №930-р. та не підвищує зар-плату працівникам на індекс інфляції.
Відповідно до частини 5 листа Верховного суду України №62-97р від 03.04.97 «Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розг-ляді судових справ»:
«Для визначення індексу за будь-який період необхідно щомісячні індекси, які склалися за відпо-відний період, перемножити між собою.»
Отже, згідно листа Верховного суду №62-97р індекси інфляції перемножу-ються, тому працівникам ПАТ «ДТЕК Західенерго» мали підвищити зарплату на 201,1 % (124,9*143,3/100*112,4/100=201,1). Індекс інфляції у 2014 р. був 124,9 %, у 2015 р. - 143,3, у 2016 р. - 112,4 %. Індекси інфляції, опубліковані на сайті Дер-жавної служби статистики, є загальнодоступними.
Плюс до вище сказаного, 24.12.15, Верховна Рада прийняла закон «Про вне-сення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII, яким у підп.4 п.2 Розділу ІІ написала таке:
«II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", але не раніше 1 січня 2016 року …
2. Внести зміни до таких законів України:

4) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціа-льне страхування":

частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, встановлюється у роз-мірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.»
Отже, закон №909-VIII набув чинності 01.01.2016 р.
Частина 5 ст.8 закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'яз-кове державне соціальне страхування» від 08.07.10 №2464-VI має такий зміст:
«5. Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, встановлюється у ро-змірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.»
Вказаний закон зменшив навантаження (власнику та роботодавцю) на ФОП в частині сплати єдиного внеску (далі - ЄС) з 37,06 % до 22 %.
Таким чином, вивільнилось 15 відсотків коштів (37,06-22=15,06 ~ 15), які за-плановані ПАТ «ДТЕК Західенерго» в бюджеті по ФОП.
Отже, підвищення в зарплаті має складати 116 % (101+15=116) внаслідок ін-дексу інфляції 101 % за 2014-2106 р. плюс 15 % економії єдиного внеску.
Другий варіант підвищення зарплати на 125 %.
У п.3.4 Розділу 3 Оплата праці КД написано таке:
«3.4. забезпечувати щороку підвищення рівня середньої заробітної плати не менше ніж на 25 відсотків.»
Вказаний п.3.4 був незаконно виключений 01.07.14 з КД групою осіб, які не мали повноважень на підписання таких змін.
Виникає питання: у чому незаконність?
Відповідно до п.5.2 Розділу (Загальні положення) КД:
«5.2. Якщо внесення змін чи доповнень до Договору обумовлено зміною чинного законодавства або якщо вони покращують норми та положення чинного Договору, то ці зміни чи доповнення приймаються спільним рішенням Сторін.
В інших випадках внесення змін та доповнень до Договору після проведення попередніх конфе-ренцій і переговорів та досягнення взаємної згоди схвалюється конференцією трудового колекти-ву.»
По-перше, вищевказані зміни не покращили норми та положення чинного КД, вони зробили його набагато гіршими, ніж раніше.
До приходу «детек» зарплата підвищувалась на 25 відсотків щороку.
По-друге, зміни до КД були підписані колишнім головою профкому, який не був уповноваженою особою, а насправді вони мали би бути підписані Сехом Я., який на той час був головою ради голів профкомів товариства.
По-третє, зміни в КД були внесені без згоди конференції трудового колективу Бурштинської ТЕС.
По-четверте, свій підпис колишній голова профкому відкликав листом №98 від 08.07.14 на ім’я в. о. генерального директора ПАТ «ДТЕК Західенерго» А.Й. Шувара.
За таких підстав ці зміни можуть бути визнані судом в цивільному/ господар-ському порядку незаконними та нечинними з моменту їх введення, тобто з 01.07.14, працівникам має підвищитись зарплата на 25 % щороку починаючи з 2012 р.
Проте, суддів призначає система, а не вибирають люди, тому вони за гроші можуть винести будь-яке рішення не на користь працівників. Їхнє майно вказане у деклараціях не співрозмірне з зарплатами, тому вони майже всі хабарники та про-ти них треба порушити справу за ст.368-2 Кримінального кодексу (незаконне зба-гачення).
За період відколи «детек» купив акції (з 10.01.12 і до цього часу), а саме за 5 років зарплата мала бути піднята на 125 % (25*5=125).
Окрім того, оскільки мало місце грубе порушення законодавства про працю та масова невиплата потенційної зарплати, тому осіб причетних до цих змін треба притягнути до кримінальної відповідальності за ст.172 та 175 Кримінального ко-дексу (далі - КК).
Потерпілими є всі працівники Бурштинської ТЕС та колишні працівники, які звільнилися.
Профком Бурштинської ТЕС неодноразово приймав рішення у формі прото-колів та надсилав їх на адресу Покупця, у ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» та у ПАТ «ДТЕК Західенерго» проте позитивної відповіді не отримав (копії протоколів профкому Бурштинської ТЕС від 09.12.2015 р. №3 про збільшення зарплати на 77 %, від 13.09.16 №13 про збільшення зарплати на 100 % та протокол засідання Ради голів профкомів ПАТ «ДТЕК Західенерго» від 04.11.16 є у роботодавця).
Отже, п.3.4 Розділу 3 Оплата праці КД не виконаний.

6. Про невиконання підпункту «є» підпункту 1 пункту 3 розпорядження №930-р такого змісту:
«3. У межах корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета акцій то-вариства, що укладений за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:

є) дотримання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції";»
Покупець не виконує цю норму розпорядження №930-р. та договору і таким чином порушує закон "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.01 №2210-III.
Так раніше, ПАТ «ДТЕК Західенерго» Бурштинська ТЕС продавала суху зо-лу безпосередньо цементним заводам, зокрема ПАТ «Івано-Франківськцемент» (код ЄДРПОУ 00292988) за ціною 150 грн. за одну тонну.
Проте, власникам така ситуація не сподобалася, і ПАТ «ДТЕК Західенерго» вступила у злочинну змову з ТОВ "ЮМГ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38475263, раніше була зареєстрована м. Дружківка, Донецька область, а зараз перереєстру-валась 04053, м. Київ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, будинок 12 Б, КІНЦЕ-ВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІ-ДОВИЧ) з тією метою аби єдиним продавцем була ця фірма, а не ПАТ «ДТЕК За-хіденерго».
Ще більше того, відходи виробництва БуТЕС: суху золу, шлак та інші відхо-ди забирає тільки ТОВ «ЮМГ Трейдінг» за ціною 136 грн. (у 2015 р. зменшили їй ціну з 150 до 136, у той час, як долар ріс та всі ціни підвищували, то БуТЕС зни-жувала своїм). У 2015 р. нею реалізовано сухої золи 60 тис. тн. А продає ця фірма цементним заводам від 288 грн. (ПАТ «Івано-Франківськцемент») до 374 грн. (ПАТ «Миколаївцемент»), а поближче до Києва і по 700 грн. Тобто, у 2 рази до-рожче, ніж бере. Заробляє мільйони гривень на екології БуТЕС. Замість того, аби БуТЕС укладала прямі договори та сама продавала ПАТ «Івано-Франківськцемент» та Миколаївському цементному заводу по 150 грн., то ТОВ «ЮМГ Трейдінг» їм продає у 2, у 3 або ще більше.
Єдиним власником цієї фірми є Ахметов Р. Зараз створилось нове підприємс-тво ТОВ «ЮМГ Ресурс» (код ЄДРПОУ 39931341) за тією ж адресою, що і перше з тою метою аби її не звинуватили у монополізмі.
Таким чином, в порушення антимонопольного законодавства відбулася змова на ринку про ціну та відпуск продукції тільки «в одні руки» (ТОВ «ЮМГ Трей-дінг»).
У 2016 р. вони офіційно вивезли з підприємства 40 тис. тн. сухої золи, а реш-та 20 тис. тн. очевидно було вивезено неофіційно без документів по дзвінку. Наві-що платити за 20 тис. тн.
Тому різниця між 2015 р. (60 тис.) та 2016 р. (40 тис.) склала 20 тис. тн.
ПАТ «ДТЕК Західенерго» продає шлак тільки одному ТОВ «ЮМГ Трейдінг» по 25 грн. за одну тонну, а ця донецька фірма вже продає по 66 грн. всім решта. Тобто, прибуток складає 41 грн. на тонні (66-25=41).
Таким чином донецькі продають наш шлак у 2,64 рази дорожче, ніж їм про-дає БуТЕС (66/25=2,64). Таким чином заробляються мільйони гривень.
Місцеві підприємці, які виробляють шлакоблоки продають їх по 10 грн. А споживачі цих блоків відповідно платять донецьким. Тобто, всі підприємці Івано-Франківщини, Львівщини та Тернопільщини, які виробляють шлакоблоки мали би продавати їх приблизно по 4 грн. (10/2,64=3,78), якби отримували шлак безпосе-редньо у БуТЕС за 25 грн. без донецької «прокладки».
Так незаконно збагачується Ахметов за рахунок колишнього державного ПАТ «ДТЕК Західенерго» (25 % + 1 акція ще належать державі).
В той час, як працівники працюють у жахливих умовах при високих темпера-турах та дихають неекологічним повітрям ТОВ "ЮМГ ТРЕЙДІНГ" з статутним фондом 10 000 грн., нічого не вкладаючи та не виробляючи отримує мільйони на нещасті працівників Бурштинської ТЕС. Зарплати не підвищуються, допомога пе-нсіонерам не виплачується, не виконуються умови колективного договору, бо ні-бито немає «фінансових можливостей».
Виникає питання: а чому ПАТ «ДТЕК Західенерго» само не продає суху золу від 288 грн. до 700 грн. за одну тонну та не заробляє 20 млн. грн. в рік?
Відповідь проста. ТОВ "ЮМГ ТРЕЙДІНГ" та Ахметову це буде не вигідно, бо тоді ПАТ «ДТЕК Західенерго» буде мати прибутки та треба буде платити дер-жаві дивіденди та підвищувати працівникам зарплати на індекс інфляції, а також платити пенсіонерам допомогу.
Цього власники не хочуть. Вони хочуть грабувати Бурштинську ТЕС по своїй схемі, яку придумали у 2011 р. янукович та азаров віддавши ПАТ «ДТЕК Західе-нерго» за місячну виручку. Розпорядження 930-р підписав Азаров – бандит та злочинець.
Отже, має місце порушення закону "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.01 №2210-III, бо є узгоджені дії вказані вище.
Фонд оплати праці на БуТЕС приблизно 20 млн. грн. Для того аби виплатити працівникам допомогу на оздоровлення у розмірі місячного заробітку при надан-ні відпустки треба якраз цих самих 20 млн. грн. у рік та 1 666 666,66 грн. у місяць (20000000/12=1666666,66), які заробляє ТОВ "ЮМГ ТРЕЙДІНГ" на відходах.
Отже, ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ "ЮМГ ТРЕЙДІНГ" порушили анти-монопольне законодавство.
Вони також порушили закон «Про запобігання та протидію легалізації (від-миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.14 №1702-VII.
«Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;
16) доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості;
19-1) істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спі-льно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав го-лосу в юридичній особі;
20) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від форма-льного володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права виріша-льного впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній осо-бі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;
32) підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та мо-же свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу-ванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначе-не Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції;

50) фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково:
для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною орга-нізацією;
для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або те-рористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.
2. Термін "близькі особи" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади за-побігання та протидії корупції".»
Тобто, у розумінні закону «Про запобігання та протидію легалізації (відми-ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фі-нансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є один КІНЦЕВИЙ БЕ-НЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ, котрий забирає гроші у працівників Бурштинської ТЕС для можливого фінансу-вання тероризму на Донбасі.
Отже, підпункту «є» підпункту 1 пункту 3 розпорядження №930-р не викона-ний повністю.

7. Про невиконання підпункту «ї» підпункту 3 пункту 3 розпорядження №930-р, ст.167 КЗпП та п.5.11 Розділу 5 КД (УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ) такого змісту:
«3. У межах корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета акцій то-вариства, що укладений за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити:
3) у соціальній діяльності товариства:
ї) здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України "Про охо-рону праці" (2694-12), розроблення та здійснення комплексних заходів з виконання встановлених но-рмативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;»
«Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою
Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний безплатно постачати працівників гаря-чих цехів і виробничих ділянок газованою солоною водою.
Цехи і виробничі ділянки, де організовується постачання газованою солоною водою, визнача-ються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням з власником або уповноваженим ним ор-ганом.»
«РОЗДІЛ 5. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ
З метою створення безпечних і нешкідливих умов праці в Товаристві Сторона власника зо-бов’язується:
5.11. Забезпечувати в Товаристві належний питний режим. Працюючих в котлотурбінних цехах забезпечувати безкоштовно газованою солоною водою.»
Незабезпечення працівників газованою солоною водою порушує ст.167 КЗпП та підпункт «ї» підпункту 3 пункту 3 розпорядження №930-р. Це є невиконання інвестиційних зобов’язань щодо охорони праці та порушення нормативних актів вказаних у Протоколах профкому №3 від 09.12.15 та №4 від 20.01.16.
На станції не те, що солоної води немає. Насправді немає простої холодної води. Тобто, напитися води з крана неможливо, тому що вона змішалася з гаря-чою та з іржею. Той висновок, що є у Білоусова Д. про те, що вода нібито відпові-дає санітарним нормам повністю підроблений та незаконний. Санстанція, яка на-дала такий висновок є співучасником злочину, тому що внесла у документ завідо-мо неправдиві дані (ст.366 КК - службове підроблення).

8. Про невиконання підпунктів «а-в» підпункту 4 пункту 3 розпоряджен-ня №930-р такого змісту:
«4) у природоохоронній діяльності товариства:
а) дотримання вимог природоохоронного законодавства;
б) протягом одного року з дати переходу до покупця права власності на па-кет акцій розроблення та офіційне проголошення екологічної політики товарист-ва відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001 :2004;
в) розроблення до 31 грудня 2013 р. плану заходів товариства з охорони на-вколишнього природного середовища, яким передбачається, зокрема, здійснення заходів з охорони атмосферного повітря, у тому числі із скорочення викидів оксидів сірки, азоту та твердих часток, передбачивши початок його вико-нання не пізніше 1 січня 2015 року;»
Цей пункт не виконаний оскільки до 01.01.15 не введено в експлуатацію обла-днання «із скорочення викидів оксидів сірки, азоту та твердих часток».
Працівники та жителі 30-ти кілометрової зони дихають цими викидами.

Інші невиконання КД по пунктах.
9. У п.4.4 розділу 4 КД та у ст.265 КЗпП написано таке:
«РОЗДІЛ 4. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧА-СУ І ВІДПОЧИНКУ
4.4. Встановлювати назви професій відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010. На-давати працівникам роботу відповідно до їх професій, займаних посад, спеціальності та кваліфіка-ції, обумовлених при укладанні трудового договору.
Не залучати працівників до виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.
Для кожного працівника розробити і затвердити у формі посадової (робочої) інструкції його функціональні обов'язки, ознайомити працівника із ними та забезпечити можливості для належно-го здійснення працівником його трудової функції.»
Гудзя М. – члена профкому двох скликань, в порушення вимог п.4.4 КД, за-лучали до виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.
Дискримінація щодо Гудзя М. полягає в тому, що він вже більше 10 р. вико-нує інженерну роботу хоча прикріплений до бригади, як слюсар. Як колись «фут-болістів» утримували бригади та за них робили, так і Гудзя М. прикріпили, як кріпака до бригади Голода.
Інженерної посади йому не дають, тому що треба більше платити та й так ле-гше тримати «людей у стойлі, як бидло». Щось скажеш не так або вийдеш на акцію протесту, то зразу тебе переведуть у бригаду і позбавлять інженерної роботи.
Виникає питання: чому вчиняється така дискримінація?
Це пряма дискримінація, згідно п.6 ст.6 закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 06.09.12 №5207-VI, тобто ситуація, за якої з особою та/або групою осіб (Гудзем М.) за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб (іншими працівниками Бурш-тинської ТЕС) в аналогічній ситуації.
Це дискримінація за те, що Гудзь М. вийшов на акцію протесту 26.02.17, а раніше також виходив на акції протесту 29.09.16, 20.11.16, 31.01.17.
Така дискримінація відчувається в усьому.
Порушення трудового та кримінального законодавства.
Відповідно до ст.265 КЗпП:
«Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю
Посадові особи … підприємств …, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відпо-відальність згідно з чинним законодавством.
Юридичні … особи, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контрак-ту), … - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на мо-мент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (таких людей багато на станції, які займають посади слюсарів, а насправді і фактично виконують інженерні роботи та «сапають», і за кожного треба буде заплатити 96 000 грн. (30*3200= 96000), а потім стягнути з Крята Д. в порядку регресу);

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьо-мим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати.»
Отже, має місце порушення п.4.4 розділу 4 КД.

10. Адміністрація не виконує умови колективного договору, а також ст.21 закону «Про електроенергетику» у якій зокрема вказано таке:
«Стаття 21. Особливості умов праці в електроенергетиці
Підприємства … електроенергетики зобов'язані забезпечувати комплектування робочих місць висококваліфікованими кадрами, постійно підвищувати їх кваліфікацію, гарантувати надій-ний соціальний захист.

Працівникам основних професій, зайнятим на підприємствах електроенергетики, може встановлюватися надбавка до тарифної ставки чи посадового окладу за безперервний стаж роботи в електроенергетиці відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, з віднесенням витрат на валові витрати виробництва та обігу. Персонал енергетич-них установок, який перебуває в зоні впливу радіаційного, теплового і електромагнітного ви-промінювання, а також інших шкідливих і небезпечних факторів, підлягає спеціальному меди-чному обстеженню та обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств…»
Оскільки наші працівники працюють у шкідливих умовах та не застраховані, то порушена ст.21 цього закону, що є частиною законодавства про охорону праці.

11. Порушення КД щодо працівників соціальної сфери.
01.04.16, представником роботодавця та профспілки була підписана Політика оплати праці працівників ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі – Політика ОП).
Пунктом 2.3 Політики ОП визначено, що мінімальний оклад 5 грейду стано-вить 2 450 грн.:
«2.3. Для кожного рівня (грейда) встановлюється діапазон окладів (мінімальні, середні та мак-симальні значення «вилки» місячних окладів), який наведений в Таблиці окладів:
Таблиця окладів
Грейд Діапазон («вилка») окладів, грн.
мінімум середина максимум
5 2 450 3 060 3 670

Відповідні зміни були внесені до КД.
Відповідно до п.3.1 та 3.3 загальних положень КД:
"3. Сфера дії положень Договору
3.1. Колективний договір поширюються на:

- працівників, що працюють на виборних та штатних посадах профспілкових органів Товарист-ва;
...
3.3. Невід’ємною частиною договору є Додатки до нього."
Відповідно до п.3.1 та 3.3 Розділу 3 КД:
«РОЗДІЛ 3. ОПЛАТА ПРАЦІ
(розділ у новій редакції з 01.07.2014, реєстрація від 22.09.2015 № 247)
Сторони вирішили:
3.1. Оплата праці працівників Товариства здійснюється відповідно до цього розділу та додатку 3.1 Колективного договору.»
Відповідно до п.6 додатку 3.1 до КД «Положення про оплату праці у ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»»:
«6. Розмір окладу кожного конкретного працівника (у т. ч. знову прийнятого) встановлюєть-ся на рівні, не нижче мінімального, передбаченого відповідним рівнем (грейдом), але в будь-якому ра-зі не нижче мінімального рівня окладу, передбаченого 5 грейдом, та не нижче 125 відсотків мініма-льної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.»
Відповідно до п.6.2 та 6.6 Розділу 6 КД:
«Сторона власника зобов’язується:
6.2. Забезпечувати збереження та фінансування санаторіїв-профілакторіїв, закладів охорони здоров’я, дитячих садків, баз відпочинку, спортивних закладів, закладів культури за рахунок коштів Товариства.
6.6. Щомісячно перераховувати Профспілковій стороні кошти на оздоровлення працівників та членів їх сімей (придбання путівок) в розмірі до 1,0 відсотка фонду оплати праці.
Додатково щомісячно надавати кошти на утримання палацу культури „Прометей”, комбінату спортивних споруд, санаторію–профілакторію „Сокіл”, бази відпочинку «Лівий берег», бази відпочи-нку Легенда», готеля «Супутник», гуртожитку, тепличного господарства у місті Бурштин та На-родного дому у смт. Добротвір згідно з затвердженими кошторисами по відокремленому підрозді-лу.»
Відповідно до п.7.9 Розділу 7 КД:
«РОЗДІЛ 7. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК

7.9. Виборні та штатні працівники профспілкових органів мають однакові права з членами трудових колективів на отримання пільг при акціонуванні та приватизації, на них поширюється дію-ча система преміювання за підсумками роботи Товариства, надаються соціальні гарантії, пільги і компенсації, що встановлені в Товаристві на рівні з усіма членами трудового колективу.»
Отже, працівники соцсфери повинні були отримувати оклади з 01.04.16 до 31.12.16 не нижче 2 450 грн., тому що КД поширюється і на працівників профко-му Бурштинської ТЕС, яких адміністрація перевела в профком 01.10.1996 р.
За період з 01.04.16 по 31.12.16 частина працівників соцсфери отримували оклади менші, ніж 2 450 грн., тому лише працівникам КСС повинні доплатити за ці 9 місяців, згідно поданого обґрунтованого розрахунку від 450 грн. до 8775 грн., а разом 173 925 грн. Плюс єдиний внесок 22 %, який нараховується на 173 925 грн. і це дорівнює – 212 188,50 грн. (173 925*1,22= 212188,5) (обґрунтований розрахунок та список 23-х працівників є у адміністрації на який вона до цього ча-су відповіді не дала).
А разом всім працівникам соцсфери за період з 01.07.14 по 31.12.16 недо
8 липня 2017 | | Автор:мешканець | Переглядів: 2949 Коментарів: 0

Додати коментар

Коментування даної публікації не передбачене

Логін
Пароль